Peaprojekteerimine & projektijuhtimine

Projekt on kooslus tegevusi millegi muutmiseks või millegi uue loomiseks. See on ühekordne tegevuste tsükkel, millel on selge algus ja kindel lõpp koos konkreetse tulemiga. Kvaliteetse ja tervikliku projekti loomise eeldus on professionaalne projektijuhtimine. Nii nagu koondab professionaalseid muusikuid laval ühtseks tervikuks dirigent, teeb seda ehitusprojektide koostamisel projekteerimise projektijuht.

Projekteerimise projektijuhi pädevusse kuuluvad alljärgnevad tegevused:

  • kaardistame täpselt kliendi soovid;
  • töötame ehitusprojekti elluviimiseks välja vajaliku tegevuskava, määrame uuringute vajaduse ja koondame alusmaterjalide;
  • hindame ressursivajadust ning määrame vastutavad projekteerijad;
  • koostame tööde ajagraafiku ja kontrollime selle täitmist;
  • koordineerime projekti osapoolte vahelist infovahetust ja nende koostööd;
  • viime läbi töökoosolekuid ja fikseerime kokkuleppeid;
  • kontrollime projektlahenduste vastavust formaalsetele ja kokkulepitud nõuetele ja tingimustele;
  • korraldame ehitusloa taotlemise;
  • nõustame klienti kogu projekteerimisprotsessi vältel.

Peaprojekteerimine on osa meie igapäeva tööst. Peaprojekteerijana võtame täieliku vastutuse eesmärgistatud ja tervikliku projektlahenduse valmimise eest. Tagame kõikide projektiosade õigeaegse valmimise ja projekti eri etappide terviklikkuse ning omavahelise ühildumise.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.