Hoonete mudeldamine

Hoonete mudeldamine hõlmab lähteolukorra modelleerimist ehk inventariseerimismudeli loomist. Olemasolevast hoonest luuakse mudel, mis annab suurepärase võimaluse saada terviklik ülevaade ehitise hetke olukorrast. See aitab omakorda kaasa hoone renoveerimislahenduste väljatöötamisele ja toetab eriosade insenere tehnosüsteemide valikul, võimaldades neil mudeli abil hinnata olemasolevat ruumilist olukorda.

Lisaks sellele toetab olemasoleva olukorra modelleerimine projekti maksumuse hindamist juba väga varajases kavandamise staadiumis, mis on tellija jaoks kindlasti oluliseks lisaväärtuseks.

Modelleerime lähteolukorra mõõdistusprojekti või laser skanneeringu alusel.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avastust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.