Objekti aadress: Kohtla-Järve tööstuspark 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond 

Teostatud töö:  

Tööstuspargi detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala jagamine kruntideks ning neile sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuala hõlmab Kohtla-Järve tööstuspark 3 ja Kaevuri tn 37 kinnistut. Hetkel on kasutuses vaid maa-ala loodeosa, kus ladustatakse peenpõlevkivi ning osaliselt on alal praegu isetekkeline prügila. Kohtla-Järve Järve linnaosa üldplaneeringu järgi on planeeritaval alal tegemist I keskkonnamõjukategooria tootmismaaga. Detailplaneeringuga jagatakse ala erineva suurusega tootmismaa kruntideks. Kruntidele näidatakse hoonestusalad ning antakse ehitusõigused perspektiivse tootmishoonestuse rajamiseks. Samuti nähakse ette juurdepääs alale ja moodustatavatele kruntidele ning liitumine tehnovõrkudega. 

http://www.ivia.ee/toostuspargid/kohtla-jarve-toostuspark/